فرم استخدام شرکت مدروکس
 1. نام و نام خانوادگی*
  لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
 2. شماره شناسنامه*
  لطفا شماره شناسنامه خود را وارد نمایید
 3. کد ملی*
  لطفا کد ملی خود را وارد نمایید
 4. تاریخ تولد*
  / / فیلد تاریخ تولد باید تکمیل شود
 5. محل تولد
  ورودی نامعتبر
 6. وضعیت تاهل*
  لطفا مشخص فرمایید مجرد هستید یا متاهل
 7. تعداد فرزندان
  ورودی نامعتبر
 8. وضعیت نظام وظیفه
  ورودی نامعتبر
 9. آدرس محل سکونت*
  لطفا آدرس محل سکونت خود را وارد نمایید
 10. تلفن تماس*
  لطفا تلن تماس خود را وارد نمایید
 11. تلفن همراه*
  لطفا تلفن همراه خود را وارد نمایید
 12. آدرس پست الکترونیکی*
  ورودی نامعتبر
 13.  
 1. آیا بیمه شده تامین اجتماعی هستید ؟
  ورودی نامعتبر
 2. اگر بلی , چند مدت بیمه بوده اید؟
  ورودی نامعتبر
 3. شماره بیمه خود را ذکر نمایید
  ورودی نامعتبر
 4. سوابق تحصیلی*
  لطفا میزان تحصیلات خود را وارد نمایید
 5. تاریخ فارغ التحصیلی
  / / ورودی نامعتبر
 6. رشته تخصصی مذکور در مدرک تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 7. مشخصات کامل دبیرستان و یا دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل شده اید
  ورودی نامعتبر
 8. انگلیسی
  ورودی نامعتبر
 9. سایر زبانها
  ورودی نامعتبر
 10. میزان آشنایی به کامپیوتر
  ورودی نامعتبر
 11. نرم افزارهایی که به آن آشنایی دارید :
  ورودی نامعتبر
 12. میزان آشنایی به اینترنت
  ورودی نامعتبر
 13. به کدام یک از تخصص های فوق آشنایی دارید*
  ورودی نامعتبر
 14.  
 1. مدت سابقه کاری درحالت کلی
  ورودی نامعتبر
 2. 1
  ورودی نامعتبر
 3. 2
  ورودی نامعتبر
 4. 3
  ورودی نامعتبر
 5. 4
  ورودی نامعتبر
 6. میزان سابقه کاری 1
  ورودی نامعتبر
 7. میزان سابقه کاری 2
  ورودی نامعتبر
 8. میزان سابقه کاری 3
  ورودی نامعتبر
 9. میزان سابقه کاری 4
  ورودی نامعتبر
 10. سمت یک
  ورودی نامعتبر
 11. سمت دو
  ورودی نامعتبر
 12. سمت سه
  ورودی نامعتبر
 13. سمت چهار
  ورودی نامعتبر
 14. ترک کار یک
  ورودی نامعتبر
 15. ترک کار دو
  ورودی نامعتبر
 16. ترک کار سه
  ورودی نامعتبر
 17. ترک کار چهار
  ورودی نامعتبر
 18. در شرکت مدروکس متقاضی چه سمتی هستید ؟*
  ورودی نامعتبر
 19. آپلود عکس
  ورودی نامعتبر